Genetske, gospodarske i društvene interakcije
programa očuvanja lokalnih pasmina

Prof.dr.sc. Ante Ivanković;  siječanj 2021. 

Utemeljenost i znanstveni doprinos istraživanja

Izvorne pasmine domaćih životinja su vrijedno genetsko, gospodarsko i kulturološko nasljeđe, važno u proizvodnji hrane, očuvanju identiteta te održivom gospodarenju ruralnim prostorom. Najveći broj izvodnih pasmina je radi manje konkurentnosti zamijenjen selekcioniranim pasminama (kao kod goveda) ili potisnut iz uporabe (mehanizacija je zamijenila radnu korisnost kopitara). Očuvanje Izvornih, manje konkurentnih pasmina traži uravnoteženje svih resursa te interesa farmera i drugih društvenih skupina. “In situ“ i “ex situ“ metode očuvanja izvornih pasmina se nadopunjuju, no često se susreću s brojnim problemima koji ujedno predstavljaju znanstven izazove. Neki od čestih znanstvenih izazova su: a) na koji način u ugroženim populacijama optimalno očuvati zatečenu genetsku raznolikost uz uvažavanje interesa farmera za ostvarivanje očekivanog prihoda, b) na koji način se može proizvod (meso) izvornih pasmina “oplemeniti“ kako bi se naglasila njegova kakvoća, c) na koji način društveni stavovi (interesi) posredno i neposredno utječu na održivost programa očuvanja izvodnih pasmina. Polivarijantni analitički pristup rezultirati će utvrđivanjem određenih interakcija različitih deskriptora programa očuvanja izvornih pasmina, što će biti osnova za optimizaciju postojećih programa i konzervacijskih pristupa, prihvaćanje višestranih umjesto parcijalnih pristupa. Istraživanje će ukazati na neke potencijalne probleme (npr. greške u pedigreu) i ponuditi konstruktivna rješenja istih. Rezultati predloženog istraživanja će kroz publikacije, radionice i prezentacije biti predstavljeni stručnoj i znanstvenoj zajednici, te time biti iskoristivi u razvoju gospodarstva i društva.Istraživački problem

Kao temeljni istraživački problem zapazili smo nedovoljno poznavanje povezanosti genetskih i proizvodnih deskriptora izvornih pasmina te društvenih interesa i stavova u okruženju, što čini nesigurno uporište za oblikovanje i optimiziranje programa očuvanja izvornih ugroženih pasmina. Na primjeru pet pasmina domaćih životinja (istarsko govedo, buša, primorsko dinarski magarac, istarski magarac, hrvatski posavac) različite razine ugroženosti istražiti će se njihove genetske i proizvodne karakteristike, stavovi i interesi društvenih skupina, te mogućnosti učinkovitije
gospodarske (re)afirmacije (zrenje mesa/kakvoća mesa).

Metode istraživanja

Izvorne pasmine domaćih životinja osjetljiv su genetski entitet, prvenstveno zbog manje veličine populacija te nedovoljno prepoznate kompetitivnost (konkurentnosti). Osobito u manjim izvornim ugroženim populacijama značajan problem može predstavljati visoka razina uzgoja u srodstvu, zapostavljanje i gubitak određenih linija ili rodova životinja, te gubitak ukupne genetske raznolikosti. Na primjerima izvornih pasmina bit će provedena analiza rodovničkih zapisa uzgojno valjanih jedinki, istraživanje dubine, popunjenosti i pouzdanosti njihovih rodovnika. Izvorne pasmine kopitara biti će genotipizirane radi procjene očuvanosti genetske raznolikosti populacija te pouzdanosti rodovnika. 
Kompetitivnost izvornih pasmina najčešće je uvjetovana nepoznavanjem fenotipskih i proizvodnih indikatora te nepoznavanjem njihovih interakcija. Stoga će se prikupiti fenotipski i proizvodni deskriptori u “Filed“ uvjetima, pri čemu će se koristiti oprema za izmjeru životinja. U ovlaštenim klaonicama bit će prikupljeni pokazatelji karakteristika trupa te kakvoće mesa jedinki u programu proizvodnje mesa. Utvrdit će se parametri kemijskog sastava mesa te drugih pokazatelja kakvoće mesa. Biti će prikupljeni uzorci mesa te će biti podvrgnut procesu “zrenja mesa“ kako bi se istražio
učinak načina i dužine zrenja mesa na fizikalno kemijske procese u mesu. Utvrditi će promjena sadržaja masnih kiselina i amino kiselina u mesu tijekom pet tjedana “zrenja mesa“, kao posljedica lipolitičkih i proteolitičkih procesa u mesu. Panel senzorna analiza mesa biti će također u funkciji utvrđivanja promjene pokazatelja kakvoće mesa tijekom podvrgavanja procesu “zrenja“.
Održivost programa očuvanja lokalnih pasmina u najvećoj mjeri ovise i stavovima i interesima društvenih skupina na lokalnoj i regionalnoj razini radi čega će se “anketom“ kao alatom istraživanja utvrditi strukturu stavova “društvenih skupina“, te njihove interakcije. Utvrditi će se povezanost genetskih, gospodarskih i društvenih deskriptora (indikatora), što je kao okosnica predloženog istraživanja naglašeno u naslovu predloženog istraživanja.

Očekivani rezultati:

- utvrđene fenotipske i genetske populacijske karakteristike lokalnih pasmina,    
- utvrđene proizvodne mesne karakteristike lokalnih pasmina,
- utvrđeni utjecaji negenetskih čimbenika na karakteristike kakvoće mesa važne za tržišno pozicioniranje,
- utvrđeni stavova društvenih grupa integriranih u programe očuvanja lokalnih pasmina,
- predložen model optimizacije selekcijsko-gospodarskih programa očuvanja izvornih posebice ugroženih pasmina.

Istraživački rad provodi se na:

a) Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet 
b) Sveučilištu u Zagrebu Veterinarski fakultet 
c) Sveučilištu u Padovi - Zavod za agronomiju, hranu, prirodne resurse, životinje i okoliš 
d) Agencija za ruralni razvoj Istre