10

Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa
očuvanja lokalnih pasmina

Znanstveni projekt - HRZZ IP-2020-02-4860

UVODNA PROMIŠLJANJA

Izvorne hrvatske pasmine dio su naslijeđa, živi spomenik minulih vremena, potpora ondašnjem stanovništvu u njihovoj svakodnevnici. Danas smo svjesni njihove genetske, gospodarske, kulturološke i društvene vrijednosti, no brojne su i druge koristi od njihova bivanja. Javnost je prepoznala važnost ovih pasmina te se gotovo tri desetljeća podupire njihov uzgoj.  Znanstvena zajednica najčešće je usmjerena na istraživanja genetske ili fenotipske strukture izvornih pasmina, no nerijetko zanemaruje istražiti njihovu društvenu vrijednost. Odgovori na ova pitanja mogu ponuditi cjelovito i održivo gospodarenje izvornim pasminama. Očekujemo da će uvid u povezanost svih dionika programa očuvanja izvornih pasmina, od uzgajivača do potrošača, uključujući nacionalnu i lokalnu upravu ponuditi konkretna rješenja dugoročne održivosti naših izvornih pasmina.

METODE ISTRAŽIVANJA

Analize rodovnika 
Analize genetskih biljega (mikrosateliti, SNP)
Analize kakvoće mesa 
Prikupljanje i analiza anketnih upitnika

CILJEVI PROJEKTA

Istraživanje će obuhvatiti slijedeće izvorne hrvatske pasmine: buša, istarsko govedo, hrvatski posavac, istarski magarac, primorsko dinarski magarac. 
Glavni ciljevi su:
1. utvrditi genetsku strukturu izvornih pasmina analizom rodovnika i genetskih markera,
2. utvrditi proizvodne odlike izvornih pasmina (potencijale u proizvodnji mesa, specifičnosti kakvoće mesa),
3. utvrditi društvene stavove naspram izvornih hrvatskih pasmina

OČEKIVANA POSTIGNUĆA

Očekivana postignuća su:
1.  determinirana aktualna  genetska struktura populacija  izvornih pasmina
2. determinirane proizvodne odlike i potencijali izvornih pasmina
3. determinirani društveni stavovi naspram izvornih hrvatskih pasmina

Kutak za Vaše stavove i mišljenja (kratka anketa):

UZGAJIVAČI IZVORNIH PASMINA:

BUŠA  poveznica za anketu

ISTARSKO GOVEDO poveznica za anketu

HRVATSKI POSAVAC poveznica za anketu

ISTARSKI MAGARAC poveznica za anketu

PRIMORSKO-DINARSKI MAGARAC poveznica za anketu

LOKALNA ZAJEDNICA:

Institucija - nositelj istraživačkog projekta:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (http://www.agr.unizg.hr/)

Institucije - suradnici na istraživačkom projektu:

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet (https://www.vef.unizg.hr/)
Universita degle Studi di Padova - DAFNAE (https://www.dafnae.unipd.it/)
Agencija za ruralni razvoj Istre (http://www.azrri.hr/)                        Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (https://www.hapih.hr/)

Institucije - potpora istraživačkom projektu:

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane 
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac (http://www.sshp.hr/) Udruga uzgajivača buše; Savez uzgajivača istarskog goveda